با فرا رسیدن فصل بهار دوباره طبیعت لباس سبز خود را بر تن کرد و پرستوهای مهاجر زیر سقف خانه مادر بزرگ شروع به ساختن آشیانه خود کردند، از این رو گذری بر طبیعت زیبای بندر انزلی داشتیم و عکسهایی از این شهر را ثبت کردیم که در ادامه مطلب می توانید از آنها دیدن کنید. ادامه مطلب…

برای دیدن عکسها در سایز بزرگ روی آنها کلیک کنید.

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

عکاس: رضا نویدی

ارسال دیدگاه

کاربر گرامی انزلی کلاب لطفا عدد را در کادر زیر وارد کنید *

Hesam-4030

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱

Asheghe honaretam dg

پاسخ

m.d

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱

Zibast
i love anzaliiiiiii

پاسخ

mojtaba

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱

زیباست شهر من
کدوم مسئول به فکره نشون دادن این همه جاذبه به مسافرا و توریسم هستش آخه؟

پاسخ

اریا

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱

بیشتر عکسها زیبا بود مخصوصن عکس اون قایق و اداره بندر در شب ……………………
من خودم به عکاسی علاقه ی زیادی دارم و عکسهای جدیدی از طبیعت انزلی در بهار ۱۳۹۱ گرفتم ………………………………….

میخوام بدونم اگه بخوام عکسامو بذارم توی این سایت برای بازدید عموم بایستی چیکار کنم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با سپاس

پاسخ

AnzaliClub

AnzaliClub پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۵ام, ۱۳۹۱ ۱۴:۴۱:

با سلام خدمت شما کاربر محترم و با تشکر از بازدید و نظرتان.
در ماههای گذشته عکسهای زیادی توسط کاربران سایت برای ما ارسال شد که آنها را به نمایش گذاشتیم و توسط اسپانسرهای سایت به بهترین عکسها جایزه ای نیز تعلق گرفت. شما نیز برای ارسال عکسهایتان می توانید عکسها را به آدرس ایمیل AnzaliClub_ir@ymail.com ارسال کرده و یا شماره تماس خود را در قسمت تماس با ما قرار دهید تا با شما تماس گرفته شود.
با آرزوی موفقیت برای شما دوست عزیز…

m.d

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱

Sootihaye javad khiabani

اﻧﮕﺎ ﻣﺎ ﺑﺎ او ﮐﻪ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎزﻫﻢ ﺗﺪاوم ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺧﺎﻃﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺰ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﻣﻌﺪود ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﯿﺠﺎن و اﻓﺘﺨﺎر ﻫﻤﺮاﻩ ﺑﻮدﻩ، در ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻮارد ﯾﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻨﺪﻩ و !ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻋﺼﺒﯽ ﺷﺪن و ﺟﻨﻮن

ﺟﻮاد ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ دردﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﻫﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮی در روﯾﻪ اش ﺑﺪﻫﺪ، زﯾﺮا ﺑﺮﺧﻼف اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم، او اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻪ ﻏﯿﺮﻋﺎدی ﺑﻮدن ﺣﺮف ﻫﺎﯾﺶ ﻧﺪارد و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺴﯿﺎری اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮔﺰارش ﻫﺎﯾﺶ .ﺳﻮﻫﺎن روح و اﻋﺼﺎب و ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺳﺖ

ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻤﯽ ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ و ﺣﺴﺎب ﺷﺪﻩ ﺗﺮ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ ﻫﻢ اﺗﻔﺎق ﺧﺎﺻﯽ ﻧﻤﯽ اﻓﺘﺪ و ﻣﺪت زﯾﺎدی ﻃﻮل .ﻧﻤﯽ ﮐﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد

ﺟﻮاد روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ و در زﻣﺎن ﮔﺰارش ﺑﺎزی ﺳﭙﺎﻫﺎن – اﻟﻨﺼﺮ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺣﻀﻮر در .ﺟﻠﻮ و ﭘﺸﺖ دورﺑﯿﻦ، دوﺑﺎرﻩ ﺧﻮدش ﺑﻮد و ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻫﺎﯾﺶ را ﺧﻠﻖ ﮐﺮد .ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺟﻮاد ﯾﮑﯽ دوﺗﺎ ﻧﺒﻮد و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺎﯾﯽ از آﻧﻬﺎ را ﻣﺮور ﮐﻨﯿﻢ

ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮﻧﯽ و ﻋﺠﯿﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﮔﺰارش ﺟﻮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ ﺳﭙﺎﻫﺎن و اﺧﺮاج دروازﻩ ﺑﺎن اﻟﻨﺼﺮ ﺑﻮد. ﺟﻮاد اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﺳﻮﮐﺎی ﭘﯿﺶ آﻣﺪ اﺻﻼ ﻧﺪﯾﺪ. ﺳﻮﮐﺎی در ﻟﺤﻈﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﯿﺮﭘﻠﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد و در ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺎر ﻗﺸﻨﮓ ،اﻟﻨﺼﺮی ﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﻮپ را ﺑﻪ ﺑﯿﺮون زدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ آن را ﺑﻪ دروازﻩ ﺑﺎن ﺗﯿﻢ اﻣﺎراﺗﯽ ﻣﯽ ﺳﭙﺮد ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ ﻗﺼﺪ ﺣﻤﻠﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ دروازﻩ ﺑﺎن اﻣﺎرات روی او ﺧﻄﺎ ﮐﺮد و داور ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ .ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ ﮔﻠﺮ را ﻫﻢ اﺧﺮاج ﮐﺮد

ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﭙﺎﻫﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮔﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﮐﺮاﻧﭽﺎر آن را ﮔﻞ ﻧﮑﺮد. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻟﻨﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻏﻠﻂ ﺳﻮﮐﺎی ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﮐﻤﺘﺮ داﺷﺖ. اﻣﺎ ﺟﻮاد ﮐﻪ ﮐﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺎﺟﺮا ﻧﺒﻮد ﺑﺮای دﻗﺎﯾﻖ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﺷﻌﺮﻫﺎی ﺣﻤﺎﺳﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و .اﺻﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺎ درس اﺧﻼق و ﺟﻮاﻧﻤﺮدی ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ

ﮐﺴﯽ ﻫﻢ ﻧﺒﻮد ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺟﻮاد ﺟﺎن، اﺷﺘﺒﺎﻩ از ﻣﺎ ﺑﻮدﻩ. ﺧﻄﺎ از ﻣﺎ ﺑﻮدﻩ. ﮐﺪام ﺟﻮاﻧﻤﺮدی؟ او ﮐﻪ ﮐﻼ ﺗﻮی ﺑﺎغ ﻧﺒﻮد ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎس ﻧﻮذر رودﻧﯿﻞ ﻫﻢ ﮔﻔﺖ: »آﻗﺎی رودﻧﯿﻞ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻣﯽ ﮔﻦ اﯾﻦ ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ داور ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ ﺳﭙﺎﻫﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﺮاﺷﻮن ﮔﺮﻓﺖ، ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻧﺒﻮد!« ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ؟

ﺟﻮاد ﺑﻪ ﺣﺮف ﻫﺎی ﺧﻨﺪﻩ دارش اداﻣﻪ ﻣﯽ داد. او ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ اﻟﻨﺼﺮ ﻫﻢ ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ اش را از دﺳﺖ داد و ﮐﺎرﮔﺮدان واﻟﺘﺮ زﻧﮕﺎ را ﻧﺸﺎن داد ﯾﺎد ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ: »ﺣﺎﻻ زﻧﮕﺎ ﺗﻮ ذﻫﻨﺶ دارﻩ ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ ﻫﺎ رو ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ و ﭼﻮن ﺧﻮدش ﻫﻢ دروازﻩ ﺑﺎن ﺑﻮدﻩ، ﺑﻬﺘﺮ ،اﯾﻦ ﮐﺎر رو ﻣﯽ ﮐﻨﻪ!« ﺟﻮاد ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ روزش ﻣﺤﺪود اﺳﺖ، ﺑﺎ ﺑﺮدن ﻧﺎم ﺑﺮﺷﯿﺎﻧﻮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ اﻟﻨﺼﺮ ﻧﻘﺒﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﺑﺮﺷﺎ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و روﺑﺮﺗﻮ ﺑﺎﺟﻮ زد! از آن ﺣﺮف ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ .ﺧﻮد ﺟﻮاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺰﻧﺪ

از ﺗﻮ ﺑﺎغ ﻧﺒﻮدن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺲ ﮐﻪ اﺳﻢ ﺟﻮاﻫﺮ ﺳﻮﮐﺎی، ﻓﻮروارد ﺳﭙﺎﻫﺎن ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺶ ﻧﺨﻮردﻩ ﺑﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﻤﻪ اول او را ﺧﺎوﯾﺮ)!( ﺳﻮﮐﺎی ﺧﻄﺎب ﻣﯽ ﮐﺮد، اﻟﺒﺘﻪ اواﺧﺮ ﻧﯿﻤﻪ اول ﺑﻪ ﺟﻮاد رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺿﺎﯾﻊ ﮐﺮدی، اﺳﻢ ﺳﻮﮐﺎی ﺟﻮاﻫﺮ اﺳﺖ. آن وﻗﺖ ﺟﻮاد ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد: »اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎم ﺳﻮﮐﺎی را ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻆ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺧﻮاﻧﺪ، ﻣﺜﻼ ﺟﻮاﻫﺮ ﯾﺎ ﺟﻮاﻫﯿﺮ!« ﺧﻮب ﺷﺪ ﻧﮕﻔﺖ ﺧﺎوﯾﺎر. در ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺎزی ﻫﻢ ﻟﻄﻒ ﮐﺮد و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ اﺳﻢ ﮐﻮﭼﮏ ﺳﻮﮐﺎی را ﻧﮕﻔﺖ ﺗﺎ ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻤﺘﺮ روی ﺳﻮﺗﯽ او زوم .ﮐﻨﻨﺪ

ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺟﻮاد ﻫﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﺳﭙﺎﻫﺎن زﯾﺎد ﻣﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﺳﺮﮔﺮوﻩ ﺷﻮد ﭼﻮن اﮔﺮ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺗﯿﻢ دوم ﮔﺮوﻩ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ. ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺗﺎ A ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد و ﺑﻪ ﺗﯿﻢ دوم ﮔﺮوﻩ D ﺳﭙﺎﻫﺎن اﺻﻼ ﺑﻪ ﺗﯿﻢ دوم ﮔﺮوﻩ .زﻣﺎن ﺑﺎزی ﺳﭙﺎﻫﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎﺷﺪ

ﺳﻮال ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺰارﺷﮕﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎزی ﯾﮏ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮔﺮوﻩ ﺑﻨﺪی ﺗﯿﻢ ﻫﺎ و ﺟﺪول ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﯿﻨﺪازد؟ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻫﻢ ﺗﻮﻗﻊ زﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺑﺪاﻧﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﮐﺪام ﺗﯿﻢ ﻫﺎ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟

از ﺟﻤﻼت ﺟﺎﻟﺐ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ ﻫﻢ اﯾﻨﮑﻪ: »ﺳﻮﮐﺎی ﺧﻮدش ﺷﻮت ﻣﯽ زﻧﻪ و ﭘﺎس ﻧﻤﯽ دﻩ. ﺣﺎﻻ ﻫﻢ دارﻩ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻩ ﮐﻪ ﺧﻮدم ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد! ﺟﻌﻔﺮﭘﻮر ﻫﻢ ﺣﺎﻻ از اﯾﻦ ور ﻣﯽ زﻧﻪ. اﻧﮕﺎر ﻣﯽ ﺧﻮاد ﭘﺎس ﻧﺪادن ﺳﻮﮐﺎی رو ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺳﻮﮐﺎی ﭘﺎس ﻣﯽ داد. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻬﺘﺮ از ﺳﻮﮐﺎی ﻫﻢ ﻣﯽ زﻧﻪ و ﻫﻤﻮن ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد. ﮐﻪ ﭘﺎس ﻧﻤﯽ داد!« ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﭼﯽ؟

ﺳﭙﺎﻫﺎن ﮔﻞ ﻣﯽ زﻧﻪ و ﻫﻮاداراش در اﺳﺘﺎدﯾﻮم ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ و ﺟﻮاد ﯾﻪ ﺣﻤﺎﺳﻪ دﯾﮕﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ: »ﺣﺎﻻ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻦ، ﻫﻤﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻦ و اﻟﺒﺘﻪ .ﺳﭙﺎﻫﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻦ!« ﻓﮑﺮ ﮐﻦ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﻓﺮق دارﻩ اﯾﻨﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ

ﯾﺎدﻣﺎن رﻓﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﮔﻞ دوم ﺳﭙﺎﻫﺎن اﺻﻼ ﺟﻮاد ﻧﺒﻮد و ﮔﺰارش ﻧﻤﯽ ﮐﺮد. از آن وﻗﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﻬﻮ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارد ﻣﯽ رود. ﺧﺐ اﻧﺴﺎن .اﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

ﻣﺮزﺑﺎن و ﮐﺮاﻧﭽﺎر دارﻧﺪ ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽ ﺧﻨﺪﻧﺪ و ﺟﻮاد: »ﻣﺮزﺑﺎن اوﻣﺪﻩ از ﮐﺮاﻧﭽﺎر .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﮕﯿﺮﻩ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﻩ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﻨﻪ!« ﯾﻪ ﭼﯿﺰی ﺗﻮ ﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻏﻮن

ﺑﺎزی اداﻣﻪ دارد. ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن درﮔﯿﺮ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ و داور ﮐﺎرت زرد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ. ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ای ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺧﺒﺮی از ﺟﻮاد ﻧﯿﺴﺖ. وﻗﺘﯽ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ آﻗﺎی رﺣﯿﻤﯽ، ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺳﭙﺎﻫﺎن داﺷﺘﻪ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻩ. ﺑﺎور ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ »آﻗﺎی رﺣﯿﻤﯽ ﭘﺸﺖ ﺧﻂ ﺑﻮدن و ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ۵۰ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﺎﯾﺰﻩ ﻣﯽ .«دﯾﻢ

ﺟﻮاد وﺳﻂ ﮔﺰارش رﻓﺘﻪ ﭘﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﮔﭗ زدﻩ! اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻓﻘﻂ در ﮐﺘﺎب ﻫﺎ .و ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﺗﺨﯿﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻔﺘﺪ و اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ﺧﻮدﻣﺎن

و »ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺒﺎزن. ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪادی ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﻣﺎ دارن اﮔﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺧﻮدﺷﻮن رو ﻧﺸﻮن ﺑﺪن ﻫﯿﭻ ﮐﺪوم از ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪوم از ﺗﯿﻢ ﻫﺎی اﻣﺎرات و ﻗﻄﺮ و ﺑﺤﺮﯾﻦ و از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺎج ﺑﺪن و ﻫﻤﻪ ﺗﯿﻢ .ﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻫﺎ رو ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺒﺮن!« ﯾﻌﻨﯽ آﺧﺮ ﺣﻤﺎﺳﻪ

ﮐﻼ ﻫﻤﻪ ﺗﯿﻤﺎی ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﯿﻤﺎی اوﻧﺎ رو. ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ را در ﺗﻤﺎم زﻣﺎن ﻫﺎ ﺷﮑﺴﺖ دﻫﺪ ﭼﻮن ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﺎرﻣﺎن درﺳﺖ اﺳﺖ و ﻏﯿﺮت .دارﯾﻢ و ﻫﻤﮕﯽ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺟﻮاد ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺳﺮا ﻫﺴﺘﯿﻢ

ﺟﻮﮔﯿﺮ ﻧﺸﻮ ﻋﺰﯾﺰم

اﻟﺒﺘﻪ وﻗﺘﯽ ﺟﻮاد ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ اﺳﻢ ﺳﯿﺪﻣﻬﺪی ﺳﯿﺪﺻﺎﻟﺤﯽ را آن ﻃﻮر ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ و ﻏﻠﯿﻆ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻ ﻋﺠﯿﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺪﺻﺎﻟﺤﯽ وﻗﺘﯽ ﮔﻞ ﺳﻮم ﺳﭙﺎﻫﺎن را ﺑﻪ اﻟﻨﺼﺮ ﻣﯽ زﻧﺪ – ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﮔﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ۱۰ ﻧﻔﺮﻩ – آن ﻃﻮر ﺟﻮ ﮔﯿﺮ ﺷﻮد و ﭘﯿﺮاﻫﻨﺶ را درﺑﯿﺎورد و ﮐﺎرت زرد ﺑﮕﯿﺮد. ﺧﺐ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺪر ﻫﯿﺠﺎن زدﻩ ﻫﺴﺘﯽ و از ﮔﻞ ﻫﺎﯾﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺪر ذوق ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﯽ و ﻣﻠﯽ .ﭘﻮش و ﻟﮋﯾﻮﻧﺮ ﺷﻮی ﻋﺰﯾﺰم. ﮐﻤﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎش

ﺑﺎزی درآوردن ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎزی

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮدن ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎزی ﮐﻪ روی ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﭼﯿﺰی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺖ، ﺑﺲ ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻤﯿﺰی ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﯽ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎی ﻗﺒﻞ را در دﻗﺎﯾﻖ ﺑﻌﺪ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﻣﺎ ﺑﺎزی ﺳﭙﺎﻫﺎن ﺑﺎ اﻟﻨﺼﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻢ ﯾﮏ ﻧﻮآوری ۱۰-۱۵ داﺷﺖ و داﺋﻤﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﻻی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد، آن ﻫﻢ ﻧﻪ ﯾﮑﯽ دو دﻗﯿﻘﻪ ﮐﻪ .دﻗﯿﻘﻪ. ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺗﺸﮑﺮی ﮐﻨﯿﻢ از دوﺳﺘﺎن زﺣﻤﺘﮑﺶ

پاسخ

sedighe

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱

aaaaaaaaaaaaaali boood.kheeeili ziba.mamnoon

پاسخ

موج 135

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱

سلام. عکسها عالی بود. مخصوصا اون عکس آخری…. چه بچه نازی…. الهی بمیرم براش!

پاسخ

B

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱

خیلی رویایی و زیبا
امیدوارم یه روزی بیام شهرتون
بهشتو دارین بخدا

پاسخ