یاد سیروس بخیر…

  • 6 سال پیش
  • ۱۱ ديدگاه

برای مردم انزلی سالگرد سیروس قایقران با دیگر روزها فرقی ندارد، چرا که آنها همواره به یاد او هستند و امروز نیز با حضور خود بر سر مزار آن مرحوم و فرزند دلبندش باز هم یاد این اسطوره را زنده نگه داشتند، عکسهایی از این مراسم را نیز در انتهای همین پست قرار خواهیم داد. همچنین در ادامه نظر شما را به خواندن شعری در وصف سیروس قایقران عزیز جلب می کنیم.                                                                                             ادامه مطلب…

اول بهمن ماه روز آغاز تو بود

کودکی بازیگوش

پر از حس پرواز

می دویدی در دشت

می پریدی از رود

ماسه های ساحل لذت لمس کف پای تو را حس کردند

چهار چوب چوبی

در زمین خاکی

توپهای لاکی

تور آن ماهیگیر

روز و ماه و سالها در کنارت بودند

تا تو اسطوره شدی

مردم شهر، همه

به تو می بالیدند

وقتی از دور تو را می دیدند

زیر لب می گفتند

قهرمانم آمد

پیر مرد دکه دار

چایی قند پهلو

یاد انعام بخیر

بچه های ملی شهرستان

یادشان هست هنوز

که جواب تحقیر

سیلی محکمی است از جنس غرور

حال آن دستها کجاست

دستهای ناجی مظلومان

دستهای مهربان سیروس

همه از رفتن تو محزونند

دائما” می گویند

یاد سیروس بخیر…

 

شعر از: رضا نویدی

 

با تشکر از آقای حسام حسینی که عکسهایی از این مراسم را در اختیار ما قرار دادند.

______________________________________

______________________________________

______________________________________

ارسال دیدگاه

کاربر گرامی انزلی کلاب لطفا عدد را در کادر زیر وارد کنید *

p0oya

۱۷ فروردین ۱۳۹۱

دم عابد زاده گرم که هیچ وقت رفیقش سیروس رو فراموش نکرد.
ما که یادی از سیروس نداریم ولی به عشق بزرگترهامون ما هم می گیم یاد سیروس بخیر

پاسخ

majid-d

۱۷ فروردین ۱۳۹۱

کاش میشد…
اما نمیشه……..

پاسخ

majid-d

۱۷ فروردین ۱۳۹۱

ﻋﺎﺑﺪزادﻩ: ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻢ ﺳﯿﺮوس را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻢ

دروازﻩﺑﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﻲ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﺮان ﮔﻔﺖ: ﭼﺮا ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﻬﺮ اﻧﺰﻟﻲ ورزﺷﮕﺎﻫﻲ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺎﯾﻘﺮان ﻧﻤﻲﮐﻨﻨﺪ؟

اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﻋﺎﺑﺪزادﻩ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﻓﺎرس در ﻣﻮرد ﺣﻀﻮرش در ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﺎﻟﮕﺮد درﮔﺬﺷﺖ ﺳﯿﺮوس ﻗﺎﯾﻘﺮان ﮔﻔﺖ: ﺳﺎﻋﺖ ۱۴:۳۰ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﺰار ﻣﺮﺣﻮم ﻗﺎﯾﻘﺮان ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم و ﭼﻮن ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﺎﻋﺖ ۱۶ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﺪ ﺧﻠﻮت ﺑﻮد اﻣﺎ دوﺑﺎرﻩ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و اﯾﻦ ﺑﺎر ﺷﻠﻮغ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد. ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار اﻧﺰﻟﯽ از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ در ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ۱۹ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ اﻣﺎ ﭼﻮن ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ .ﺗﻬﺮان ﺑﺎزﮔﺮدم ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎﺷﻢ

وی در ﺧﺼﻮص ﺣﻀﻮر ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ اش در ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻗﺎﯾﻘﺮان ﮔﻔﺖ: از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ او ﻓﻮت ﮐﺮدﻩ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و ﻓﻘﻂ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﺴﺮم ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻢ. ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺳﯿﺮوس را .ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻢ. او ﺑﺮای ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻫﻤﺒﺎزی ﻧﺒﻮد

ﻋﺎﺑﺪزادﻩ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد: ﺣﻀﻮر در ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻗﺎﯾﻘﺮان را ﺟﺰو وﻇﺎﯾﻔﻢ ﻣﯽ داﻧﻢ. وﻗﺘﯽ در اﻧﺰﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﻫﻤﻪ از ﺳﯿﺮوس ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﮑﺲ او را دارﻧﺪ و ﻓﺮاﻣﻮﺷﺶ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮم اﻣﺎ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ورزﺷﯽ و ﻏﯿﺮ ورزﺷﯽ اﻧﺰﻟﯽ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ﯾﮏ ورزﺷﮕﺎﻩ را ﺑﻪ ﻧﺎم او ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﻦ در ﻣﺮاﺳﻢ اﻣﺴﺎل ﻫﻢ ﭘﺪر ﻗﺎﯾﻘﺮان را دﯾﺪم و او ﮔﻔﺖ ﺑﻮی ﭘﺴﺮش را ﻣﯽ دﻫﻢ و .ﺧﺎﻃﺮات او ﺑﺮاﯾﺶ زﻧﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد

وی در ﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻤﺒﺎزی ﻫﺎی ﻣﺮﺣﻮم ﻗﺎﯾﻘﺮان در ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﺎﻟﮕﺮد او ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﮔﻔﺖ: ﻧﻤﯽ داﻧﻢ اﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﻢ .ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻗﻠﺒﺎ ﻗﺎﯾﻘﺮان را دوﺳﺖ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﯾﺎد او ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﻋﺎﺑﺪزادﻩ در ﭘﺎﯾﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ: ﻫﺮ ﺳﻮال ورزﺷﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﻢ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص .ﺑﺎ وﮐﯿﻠﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ

پاسخ

ریحانه

۱۷ فروردین ۱۳۹۱

افسوس

پاسخ

sahar s

۱۷ فروردین ۱۳۹۱

dusesh darrrrriiiiim dusesh dariiim
ghayeghran eshghe

پاسخ

سعید

۱۷ فروردین ۱۳۹۱

این همه علاقه به قایقران به آدم درس زندگی میده.
یه جوری زندگی کنیم که سردی خاک بر گرمی اعمالمون غلبه نکنه و فراموش نشیم.
قایقران تا زنده ام هرگز فراموشت نمی کنم.

پاسخ

سعید

۱۷ فروردین ۱۳۹۱

معامله با سیروس قایقران
در جست‌وجوی این که چرا سیروس قایقران به مردی فراموش‌ناشدنی در فوتبال ایران تبدیل شده ، نگاه به فوتبال او یا شناسایی رفتارهای ورزشی و اجتماعی‌اش کافی نیست . انگار دلیل دیگری دارد ؛ این ماندگاری عجیب در طی سال‌های سال .
انزلی‌چی‌ها از فوتبال خود مراقبت می‌کنند ، از تیم شان ، از ستاره‌های‌شان ، از همه نشانه‌های ملوان . نتیجه این مراقبت زنده ماندن ملوان در اوج بحران‌های مالی در دهه‌های متوالی بوده . انزلی‌چی‌ها ، ملوان را و همه نشانه‌های ملوان را با چنگ و دندان حفظ کرده‌اند ، همچون کشیدن تور ماهی از دریا . ملوان همیشه دچار بحران‌هایی می‌شود که از تیم‌های دیگر در چنین بحران‌هایی چیزی باقی نمی‌‌ماند اما ملوان از این بحران‌ها می گذرد و این محصول پایبندی هواداران ملوان به تیم شان است .
در چند ۱۰ کیلومتری بندرانزلی، در رشت که مرکز استان هم هست ، همیشه فوتبال روی هواست ! یک روز استقلال رشت ، یک روز استقلال شهرداری رشت ، یک روز پگاه ، یک روز داماش و در این میان سپیدرود رشت نیز همیشه در دسته‌های پایین‌تر دست و پا می‌زند . در فوتبال رشت اسپانسری پیدا می‌شود که تیمی با پیشینه استقلال رشت را به دلیل تعلق خاطر شخصی‌اش به پرسپولیس ، با پیراهن قرمز به میدان می‌فرستد و…
در بندرانزلی اما کدام اسپانسر می‌تواند حتی فکر کند که رنگ پیراهن ملوان را تغییر دهد ؟ در رشت برجسته‌ترین چهره‌های فوتبال شهر مثل امید هرندی ، امیر افتخاری ، بهزاد داداش‌زاده ، هادی طباطبایی و… خانه‌نشین هستند اما در بندرانزلی هرگز ممکن نشده که یک مربی غیربومی روی نیمکت ملوان بنشیند . ملوانی‌ها تیم را به فرهاد پورغلامی هم می‌سپارند اما به مربی غیربومی فکر نمی‌کنند ، آن هم در روزگاری که این دست بومی‌گرایی‌ها ، غیرحرفه‌ای معنا می‌شود .
انزلی‌چی‌ها از فوتبال خود مراقبت می‌کنند، از ملوان و از نشانه‌های ملوان . زنده ماندن نام سیروس بی‌تردید محصول این سختکوشی انزلی‌چی‌ها در مراقبت از نشانه‌های ملوان است . سیروس ، نشانه ملوان شده ، مثل قو که نشانه دیگر این تیم است و شکارش ممنوع . همچون بومی‌گرایی که نشانه دیگری است و راه ندادن به مربی غیربومی که انزلی‌چی‌ها در آن رکورددار شده‌اند .
سیروس اگر اهل بندرانزلی نبود ، حتی اگر باز هم نخستین کاپیتان تیم ملی از یک تیم شهرستانی می‌شد ، حتی اگر باز هم فوتبالش تاآن اندازه «مردانه» بود ، هرگز حتی پس از مرگی نابهنگام ، تا این اندازه در یادها زنده نمی‌ماند .
سیروس قایقران فراموش نمی‌شود ، مثل ملوان ، مثل پیراهن ملوان با آن طرح ملوانی‌اش ، مثل همه عشقی که به فوتبال در انزلی می‌یابید . حالا چه اهمیتی دارد که منطقه آزاد همچنان اسپانسر ملوان باشد یا نه . حالا چه اهمیتی دارد که دریای ملوان توفانی باشد . این ماهیگیرها در توفان هم پارو می‌زنند .
عکس سیروس اگر در قدم به قدم خیابان‌های انزلی نصب نمی‌شد ، اگر انزلی‌چی‌ها عکس سیروس و راستین را به نشانه عشق به فوتبال همه جا به نمایش نمی‌کشیدند ، حالا شاید اسم تیم ملوان ، داماش بود و رنگ پیراهنش نیز قرمز !
هم سیروس در زنده ماندن ملوان بدون دست خوردن نام و نشانش تا همین امروز ، نقش داشته و هم انزلی‌چی‌ها نام سیروس را با همه نیکی‌هایش در یادها زنده نگه داشته‌اند . در این معامله بازنده‌ای پیدا می‌کنید ؟

پاسخ

موج 135

۱۷ فروردین ۱۳۹۱

سلام. روح سیروس قایقران شاد. شعر قشنگی بود

پاسخ

Anzali Free Zone

۱۷ فروردین ۱۳۹۱

چه شعر زیبایی بود . شاعرش کی بود ؟

پاسخ

Anzali Free Zone

۱۷ فروردین ۱۳۹۱

باریکلا رضا نویدی . سیروس جان روحت شاد .

پاسخ

۱۷ فروردین ۱۳۹۱

yadesh vaghean bekheir

پاسخ