اسدا... عسگر اولادی

اسدا… عسگر اولادی

ﮔﯿﻼن آﻧﻼﯾﻦ: اﮔﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ھﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﭼﯿﻨﯽ ھﺎ ﺑﺎزار دﻧﯿﺎ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ. ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﭼﯿﻦ و آﻓﺮﯾﻘﺎ در ﺳﺎل ٢٠١١ ﺑﻪ ١٧٠ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر رﺳﯿﺪ. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﺮان ﻓﻘﻂ ﺣﺪود ١ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺻﺎدرات دارد.
اﺳﺪﷲ ﻋﺴﮕﺮاوﻻدی در ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ و ﻣﺴﯿﺮ طﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﮫﺮ ﭼﯿﻨﯽ در اﯾﺮان ﮔﻔﺖ: ﭼﯿﻨﯽ ھﺎ در ھﺮ ﮐﺸﻮری ﯾﮏ ﺷﮫﺮ ﭼﯿﻨﯽ درﺳﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ. در اﯾﺮان ھﻢ اﯾﻦ ﺷﮫﺮ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ اروﻧﺪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮده اﻧﺪ. ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را در ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﯽ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ وﻟﯽ دوﻟﺖ اﯾﺮان اﺟﺎزه ﻧﺪاد و ﺑﻪ ﺳﺮاغ اروﻧﺪ رﻓﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﯿﻼن آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان آﻧﻼﯾﻦ، وی در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ اداﻣﻪ داد: ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﺷﮫﺮھﺎﯾﯽ، ﻧﯿﺎزھﺎی ﺑﺎزار ﮐﺸﻮرھﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ﺧﺒﺮ ﻣﯽدھﻨﺪ . ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﭼﯿﻦ ھﻢ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ اﺗﺎق ﺻﻨﻌﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ھﺴﺘﻨﺪ، ھﺮ روز ﺑﻪ اﯾﻦ اطﻼﻋﺎت ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﺻﺖ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺻﺎدراﺗﯽ را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﻔﺎرت ﭼﯿﻦ در اﯾﺮان ﻟﯿﺴﺖ ارﻗﺎم وارداﺗﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان را از ﮔﻤﺮک ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﺗﺎ ﺑﺎزرﮔﺎن ھﺎی ﭼﯿﻨﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.ﺳﻔﯿﺮان اﯾﺮان در ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺸﻮرھﺎ ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﺟﺎم دھﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻋﺴﮕﺮاوﻻدی اﻓﺰود: آﯾﺎ ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺮان در ﻗﺮﻗﯿﺰﺳﺘﺎن ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎﺑﺮای اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ؟ اﮔﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ھﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﭼﯿﻨﯽ ھﺎ ﺑﺎزاردﻧﯿﺎ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ. اﻻن ﻣﺒﺎدﻟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ٢٩٠ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ. ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﭼﯿﻦ و آﻓﺮﯾﻘﺎ در ﺳﺎل ٢٠١١ ﺑﻪ ١٧٠ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر رﺳﯿﺪ.

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﺮان ﻓﻘﻂ ﺣﺪود ١ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺻﺎدرات دارد. ﻧﻘﺺ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان، در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات و روﻧﺪھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ آن اﺳﺖ . ای ﮐﺎشﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺜﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭼﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.

به نقل از گیلان آنلاین و به نقل از اقتصاد ایران آنلاین

ارسال دیدگاه

کاربر گرامی انزلی کلاب لطفا عدد را در کادر زیر وارد کنید *

Anzali Free Zone

Shahin

۲۱ آذر ۱۳۹۱

البته این رو بنظر من نمیشه به دولت خرده گرفت این ضعف مسئولین استان رو در حمایت از سازمان منطقه آزاد انزلی نشون میده که تاثیر به سزایی در اقتصاد استان خواهد داشت. متاسفم …

پاسخ

Anzali Free Zone

Shahin

۲۱ آذر ۱۳۹۱

در نگاه کلان دولت سعی میکنه تعادل رو در رشد مناطق آزاد مختلف فراهم کنه اما متاسفانه در استان ما همدلی نزد خود مسئولین استان دیده نمیشه. موازی کاری و اقداماتی که هر کسی به نفع شهر و شهرستان خودش انجام میده موقعیت پیشرفت متعادل رو در استان گرفته، فکر کنین این اقدام چه تاثیری در رشد منطقه آزاد انزلی داشت !!! رشد منطقه آزاد انزلی شرایط کل استان رو متفاوت میکنه و روند توسعه استان رو سرعت زیادی میبخشه.

پاسخ