مسئولان انزلی و اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان گیلان در نشستی بر لزوم ساماندهی و بهسازی پایانه های مسافری و باری شهر تجاری و گردشگری انزلی تاکید کردند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، معاون اداره حمل و نقل و پایانه های گیلان روز دوشنبه در این جلسه گفت: پایانه مسافری موجود انزلی نیازهای این شهر مهم گردشگری را برطرف نمی کند.

ˈ جلال فتوره چی ˈ اظهار کرد: شهرداری انزلی باید به فکر ساخت پایانه بزرگتری با واحدهای خدماتی نظیر خوابگاه رانندگان ، نمازخانه ، سرویس بهداشتی ، سالن انتظار مسافر، غرفه های خدماتی فنی اتوبوس ها ، کارواش ، دفتر نمایندگی پایانه ، پارک سوار تاکسی و اتوبوس و باجه پلیس باشد.

وی همچنین با اشاره به جابجایی یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن بار از بندرانزلی طی پنج ماه امسال خاطرنشان کرد: انزلی از لحاظ حمل و نقل کالا در استان رتبه نخست را دارد .

فتوره چی یکی از مشکلات پایانه بار موجود در انزلی را قرار گرفتن آن در حوزه شهری با توسعه شهر در سالهای اخیر و وجود گمرک در داخل شهر عنوان کرد.

معاون اداره کل حمل و نقل و پایانه های گیلان انتقال پایانه بار به نقطه ای مناسب در خارج از حوزه شهری و تعامل تمامی دستگاه های ذیربط برای فعالیت مناسب بندر انزلی بعنوان یکی از بنادر مهم کشور را الزامی خواند .

فرماندار انزلی نیز در این جلسه با اشاره به این که خدمات رسانی در پایانه های مسافری و باری شهرستان در شأن مردم نیست بر ضرورت رفع مشکلات و اصلاح و ساماندهی امور در این حوزه ها تاکید کرد.

سعادتمند داوودی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت پایانه باری ضروری است در جلسه ای با مسئولان استانداری ، اداره کل پایانه و حمل و نقل ، گمرکات ، بنادر دریانوردی ، منطقه آزاد و شهرداری و شورای شهر مساله طرح و راه حلی برای رفع مشکلات اندیشیده شود.

وی خواستار هماهنگی بیشتر ادارات ذیربط نظیر گمرکات ، بنادر و دریانوردی ، پایانه و غیره به منظور فعالیت مناسب بخش حمل و نقل شهرستان شد.

شهردار انزلی نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت حمل و نقل برای شهر انزلی وضعیت موجود پایانه بار را یکی از عوامل بروز ترافیک در بلوار ساحلی منتهی به اداره بندر و دروازه گمرکی عنوان کرد.

ˈ سید تقی موسویان ˈ سه نوبته شدن فعالیت اداره گمرک را در تسریع امور گمرکی و کاهش بار ترافیکی موثر خواند.

وی تعامل دستگاه های مختلف و برخورد مناسب با تجار و فعالان بخش حمل و نقل و همچنین رعایت حقوق شهروندان از سوی رانندگان را ضروری دانست .

شهردار انزلی جابجایی پایانه مسافری به محل مناسب و همچنین کمک به بهسازی پایانه بار ( آسفالت ورودی پایانه ) را از برنامه های شهرداری عنوان کرد.

اعضای شورای شهر انزلی نیز با بیان مسائل مربوط به پایانه های باری و مسافری و مشکلات حمل و نقل بار از جمله ترافیک بر لزوم تصمیم گیری و برنامه ریزی برای حل آنها با کمک و مساعدت تمامی ادارات و سازمان های ذیربط تاکید کردند.

ارسال دیدگاه

کاربر گرامی انزلی کلاب لطفا عدد را در کادر زیر وارد کنید *

m.d

۲۳ شهریور ۱۳۹۱

ﺭﺪﻨﺑ ﯽﻟﺰﻧﺍ ﺮﻬﺷ ﺎﻫﻦﯿﺘﺴﺨﻧ
* ﻩﺭﺍﺩﺍ ﮎﺮﻤﮔ ﯼﺍﻪﻨﯿﺸﯿﭘﺎﺑ ﺶﯿﺑ ﺯﺍ ۳۰۰ ﻝﺎﺳ
* ﻩﺭﺍﺩﺍ ﯼﺍﻪﻨﯿﺸﯿﭘﺎﺑﺭﺪﻨﺑ ﺶﯿﺑ ﺯﺍ ۲۰۰ ﻝﺎﺳ
* ﺩﺎﺠﯾﺍ ﯼﺎﻫﻦﻤﺠﻧﺍ ﯽﻠﺤﻣ ﻪﯾﺪﻠﺑﻭ ﺶﯿﭘ ﺯﺍ
ﺲﯿﺳﺄﺗ ﻪﯾﺪﻠﺑ
* ﻦﯿﺘﺴﺨﻧ ﻪﯾﺪﻠﺑ ﻥﺍﺮﯾﺍﺭﺩ ﻪﮐ ﻥﻮﻨﮐﺍ ﻪﺑ ﻡﺎﻧ
ﯼﺭﺍﺩﺮﻬﺷ ﻑﻭﺮﻌﻣ ﺖﺳﺍ ﻦﯾﺍﺭﺩ ﺮﻬﺷ ﺲﯿﺳﺎﺗ
ﺪﺷ
* ﺵﺯﻮﻣﺁ ﺵﺭﻭﺮﭘﻭ ﺶﯿﭘ ﺯﺍ ﻝﺎﺳ ۱۲۷۱
ﯼﺪﯿﺷﺭﻮﺧ
* ﺮﺑﺎﮐﺍ ﻪﻧﺎﺒﺷ ﻢﻫ ﻥﺁ ﺱﻭﺭﺩ ﯽﻧﺎﺘﺳﺮﯿﺑﺩ ﺶﯿﭘ
ﺯﺍ ﻝﺎﺳ ۱۲۹۰ ﯼﺪﯿﺷﺭﻮﺧ
ﻪﻧﺎﺨﭘﺎﭼ * ﺶﯿﭘ ﺯﺍ ﻝﺎﺳ ۱۲۸۶ ﯼﺪﯿﺷﺭﻮﺧ
* ﯼﺭﺍﺪﻬﺑ ﺶﯿﭘ ﺯﺍ ﻝﺎﺳ ۱۲۷۶ ﯼﺪﯿﺷﺭﻮﺧ ﻪﮐ
ﻪﺑ ﻪﻠﯿﺳﻭ ﻪﯾﺪﻠﺑ ﻩﺭﺍﺩﺍ ﺪﺷﯽﻣ
* ﯼﺪﯿﺷﺭﻮﺧﻭﺮﯿﺷ ﺥﺮﺳ ۱۳۰۴ ﯼﺪﯿﺷﺭﻮﺧ
* ﯽﺋﺎﻨﺷﻭﺭ ﻕﺮﺑ ﺶﯿﭘ ﺯﺍ ۱۲۷۹ﻝﺎﺳ
ﯼﺪﯿﺷﺭﻮﺧ ﻪﺑ ﻥﺍﻮﻨﻋ ﻦﯿﺘﺴﺨﻧ ﻥﺍﺮﯾﺍﺭﺩﺮﻬﺷ ﻪﮐ
ﯼﺍﺭﺍﺩ ﯽﺋﺎﻨﺷﻭﺭ [۲]ﺪﺷ
* ﻦﻔﻠﺗ ﺶﯿﭘ ﺯﺍ ﻝﺎﺳ ۱۲۷۷ ﯽﺴﻤﺷ ﺖﺴﭘﻭ
ﻑﺍﺮﮕﻠﺗﻭ ﺰﯿﻧ ﺮﺗﻮﻠﺟ ﯼﺭﺎﯿﺴﺑﺯﺍ ﯼﺎﻫﺮﻬﺷ ﻥﺍﺮﯾﺍ
* ﻪﯿﻤﻈﻧ ) ﯽﻧﺎﺑﺮﻬﺷ ( ﺶﯿﭘ ﺯﺍ ﻝﺎﺳ ۱۲۸۶
ﯼﺪﯿﺷﺭﻮﺧ
* ﻩﺍﺭ ﻦﻫﺁ ﺩﻭﺪﺣ ﻝﺎﺳ ۱۲۶۹ ﯼﺪﯿﺷﺭﻮﺧ
ﯽﮑﯾﺭﺩ ﺯﺍ ﯼﺎﻫﺎﺘﺳﻭﺭ ﯽﻟﺰﻧﺍ
* ﯽﺳﺎﻨﺷﺍﻮﻫ ﺶﯿﭘ ﺯﺍ ﻝﺎﺳ ۱۲۸۰ ﯼﺪﯿﺷﺭﻮﺧ
* ﻩﺭﺍﺩﺍ ﺕﻼﯿﺷ ﺶﯿﺑﺎﺑ ﺯﺍ ۱۵۰ ﻝﺎﺳ ﻪﻨﯿﺸﯿﭘ
ﻪﻧﺎﺧﺩﺮﺳﻭ ﻦﯿﺘﺴﺨﻧ ﯽﻟﺰﻧﺍﺭﺩﺭﺎﺑ ﻦﺴﺣﻭ ﻩﺩﺎﯿﮐ
ﺎﻤﯿﭘﺍﻮﻫ * – ﻦﯿﺘﺴﺨﻧ ﻁﻮﻄﺧ ﯽﯾﺍﻮﻫ ﺭﺩ ﺭﺪﻨﺑ
ﯽﻟﺰﻧﺍ ﻪﺑ ﺩﻮﺟﻭ ﺪﻣﺁ ﺭﺩ ﻦﯿﻣﺯ ﻑﻭﺮﻌﻣ ﻪﺑ
ﻦﯿﻣﺯ ﻩﺭﺎﯿﻃ . ﻦﯿﺘﺴﺨﻧ ﺯﺍﻭﺮﭘ ﺭﺩ ﻥﺍﺮﯾﺍ ﺯﺍ ﺭﺪﻨﺑ
ﯽﻟﺰﻧﺍ ﻪﺑ ﻥﺍﺮﻬﺗ ﻭ ﺲﭙﺳ ﻪﺑ ﻥﺎﻬﻔﺻﺍ ﺕﺭﻮﺻ
ﺖﻓﺮﮔ .
* ﻭﺭﺩﻮﺧ ﯼﺍﺮﺑ ﻦﯿﻟﻭﺍ ﯽﻟﺰﻧﺍﺭﺩﺭﺎﺑ ﻩﺪﻫﺎﺸﻣ
.ﺖﺳﺍﻩﺪﺷ
* ﻦﻟﺎﺳ ﺎﻤﻨﯿﺳ ﯽﻟﺰﻧﺍﺭﺪﻨﺑ ﺮﻈﻧ ﺯﺍ ﺶﯾﺎﻤﻧ ﻢﻠﯿﻓ
ﯽﺋﺎﻤﻨﯿﺳ ﻦﺘﺷﺍﺩﻭ ﻦﻟﺎﺳ ﺎﻤﻨﯿﺳ ، ﺮﺗﺎﺌﺗ
ﯼﺎﻫﺵﺯﺭﻭﻭ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻡﺎﮔﺶﯿﭘ
ﺖﺳﺍﻩﺩﻮﺑ

پاسخ

Shahin

Shahin پاسخ در تاريخ شهریور ۲۴ام, ۱۳۹۱ ۱۱:۲۰:

m.d جان اینها رو دستی از اخر به اول نوشتید یا سیستم نظرات سایت بهم ریخته !!!

۲۳ شهریور ۱۳۹۱

با سلام خدمت شما دوست گرامی
به نمایندگی از مدیریت وب سایت های تحت پوشش راد کامپیوتر : ( انزلی چی دات آی آر – ملوانی.نت ) از شما مدیر گرامی وب سایت انزلی کلاب درخواست میکنم که لینک وب سایت های نامبرده را در بخش لینک دوستان وارد نمائید.

مدیریت سایت های تحت پوشش راد کامپیوتر از زمان آغاز به کار وب سایت انزلی کلاب جهت حمایت و پیشرفت سایت شما ، از شما حمایت کرده و لینک سایت انزلی کلاب را در بخش لینک دوستان معرفی نموده است.

اما متاسفانه با گذشت چند ماه از این اقدام ما ، مدیریت سایت انزلی کلاب پاسخ این اقدام دوستانه را نداده است، امیدواریم که این رفتارها متقابل باشد .

لطفا از طریق ایمیل با ما در ارتباط باشد.

به امید موفقیت شما

پاسخ

Shahin

Shahin پاسخ در تاريخ شهریور ۲۴ام, ۱۳۹۱ ۱۱:۱۹:

با سلام و خسته نباشید و با تشکر از فعالیتهای چشمگیر و مثبت شما. لینک شما عزیزان در سایت قرار داده شد . موفق و سربلند باشید…

Anzali Free Zone

Shahin

۲۳ شهریور ۱۳۹۱

واقعا پایانه مسافربری بندر انزلی نیاز به رسیدگی داره، مسئولین شهر و شهرستان باید به جد پیگیر حقوق اهالی شهرستان بندر انزلی و شهروندان انزلی باشند.

پاسخ

۲۳ شهریور ۱۳۹۱

علل ترافیک بلوار اطبا
۱-عدم ساماندهی صحیح تریلرها وکامیونها از طریق پایانه باربری..
۲-وجود دکه شهرداری برای دریافت عوارض در محلی بسیار نا مناسب (روبروی خیابان اذربایجان).
۳-دیر باز شدن ورودیهای بندر بدلیل عدم حضوربه موقع کارمندان گمرک .(چون بیش از نود پنج درصد کارمندان گمرک غیر انزلیچی هستند.تا از شهر هایشان با سرویس برسن حداقل تا ساعت هشت بطول میانجامد)
۴-باتوجه به بارگیری بیش از هزار کامیون و تریلر از محوطه های بندر برای جلوگیری از ترافیک سنگین که هروزه شهروندان با ان رودرو هستند پیشنهاد میشود بارگیری در شب انجام شود . که کمک زیادی هم در سبک شدن ترافیک رشت هم می شود .
۵- بی ارزش بودن وقت شهروندان انزلی از نظر مسولین غیر بومی بندر وگمرک .

پاسخ