به به ی که بارک الله نشد ؟؟

  • 4 سال پیش
  • يك ديدگاه

نزدیک به چهار ماه است که از تاریخ  ابلاغیه و اخطار شهرداری محترم بندر انزلی به متخلفین و متعرضین به معابر و حریم رودخانه و اشخاصی که بدون پروانه در ملک عمومی تعرض و در مغازه های استیجاری شهرداری دخل و تصرف نموده اند و درواقع به حقوق و اموال عمومی تجاوز نموده اند  می گذرد . و روشن نیست که پرونده کمسیون ماده صد  متخلفین تشکیل شده است یا خیر .؟؟  در حالی که برابر قانون ماده ۱۰۰ شهرداری ها ظرف ۱۰ روز پس از اعلام این اخطاریه پرونده تخلف  با حضور متخلف  تشکیل شده  و از طریق دبیر خانه و طرح در تبصره  یک ماده ۱۰۰ به کمسیون ارسال می گردیده است و حد اکثر ظرف دو ماه تعیین تکلیف خواهد شد .

ماده ۱۰۰ _ مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.

شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد ، جلوگیری نماید. (شامل ۱۱ تبصره می باشد)

تبصره ۱ _ در موارد مذکور فوق که از لحاظ شهر سازی یا فنی و بهداشتی ، قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه ساختمان احداث و یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونهائی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای شورای اسلامی شهر مطرح می شود. کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد ، پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می کند ظرف مدت یکماه تصمیم مقتضی برحسب مورد اتخاذ کند .

در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می نماید.

شهرداری مکلف است تصمیم مذبور را به مالک (متخلف)ابلاغ کند . هرگاه مالک در مهلت مقرر(۲ ماه ) اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آئین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.

 6423906348441578850

اکنون روشن نیست که چرا پس از گذشت چهار ماه نتیجه ای از اقدام احیانا نمادین شهرداری که تشویق های ما و شهروندان را نیز به همراه داشته است به نتیجه ننشسته است.

و متاسف شدیم که پس آن به به هایی که گفتیم و حمایتهایی که کردیم به  بارک الله گفتن نینجامید .؟؟؟؟

برگرفته شده از وبسایت انجمن طرفداران توسعه بندرانزلی

ارسال دیدگاه

کاربر گرامی انزلی کلاب لطفا عدد را در کادر زیر وارد کنید *

۶ آبان ۱۳۹۳

دست مریزاد

پاسخ