هیئت رﺳﺎنه ای ﮐﺸﻮر جمهوری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ۱۱ ﻧﻔﺮ از ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران و ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداران شبکه های تلویزیونی INTERAZ ,ANS ,APATV) ATV ،ITV) و خبرگزاری TREND ﺿﻤﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ از اسکله ها و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﻨﺪری و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﻌﺎلیتها و ظﺮفیتها و ﺗﻮان تخلیه و ﺑﺎرﮔﯿﺮی، طﺮح و ﺗﻮسعه و ﺗﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﮐﺸﻮر جمهوری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن، ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺑﺎ مهندس اﻟﻤﺎﺳﯽ ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ و مهندﺳﯽ اﯾﻦ اداره ﮐﻞ اﻧﺠﺎم داده و ﮔﺰارﺷﯽ را تهیه ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

37302_orig

37301_orig

37303_orig

37300_orig

منبع: وبسایت اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان

ارسال دیدگاه

کاربر گرامی انزلی کلاب لطفا عدد را در کادر زیر وارد کنید *

داود

۳۰ شهریور ۱۳۹۳

سلام
الان کسی میدونه الماس چند شروع شده ؟

پاسخ