000shra-shahr-anzali4

با توجه به اهمیت و جایگاه شورای شهر در رشد و توسعه شهرها در همه زمینه های رفاهی، اجتماعی، اقتصادی و تعریف چشم انداز آینده شهرها در نظر داریم در ایام نزدیک انتخابات شما عزیزان را بیشتر و بیشتر با وظایف خطیر شوراهای اسلامی شهر و روستا آشنا کنیم. آنچه در ادامه این مطلب مشاهده میکنید مصاحبه معاون شهردار تهران در خصوص اهمیت و نقش و جایگاه انتخابات شورا در آینده شهروندان است: 

دکتر خانی: اصولا نظام جمهوری اسلامی، حکومتی برآمده از خواست مردم است که مسئولین آن توسط خود مردم انتخاب می شوند. در جمهوری اسلامی برای چهار نهاد ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا انتخابات برگزار می شود.

شوراهای شهر نظمی تشکیلاتی – حقوقی است که در کشور عزیزمان و دربسیاری از جوامع مورد استفاده قرار گرفته و از این طریق مردم می‌توانند در مسائل مربوط به زندگی و محیط زندگی خود دخالت کنند.

شوراها به عنوان تبلور و نمود مشارکت اصیل مردمی در عرصه تصمیم گیریهای اجتماعی فرهنگی و اقتصادی هستند و به نوعی مشارکت جمعی و تصمیم گیریهای مربوط به امور مردم هستند.مردم با عضویت خود در شوراها به نوعی در حاکمیت شریک شده و خرد جمعی آن حاصل ثمره خدمات و رفاه عمومی خواهد شد.شوراها زمینه بروز استعدادها و خلاقیت ها و مدیران جوان و تازه نفس در انجام امور مدیریتی کشور را فراهم می کنند.

از نظر دین و شریعت با توجه به تاکیدی که در سوره شورا بر آن شده و نیز قانون اساسی که شش فصل آن از ۱۰۰ تا ۱۰۶ به اهمیت شوراها در نظام جمهوری اسلامی می پردازد شوراها در زمینه های مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردارند. اهمیت شوراها تا آنجایی است که در قانون اساسی هم در خصوص آن بازنگری هم به عمل آمده و زمینه مشارکت مردم در این زمینه نیز تسهیل شده است.

به طورکلی شوراهای شهر به درستی نمایشی از یک نظام تماما مردمی را ارائه می کند.

انتخاب دوره ای اعضای شوراهای شهر به فرآیند تثبیت جایگاه مردمی نظام کمک به سزایی می کند چون اعضای آن کاملا از بطن مردم بر می خیزند و از دیگر سو احاطه کاملی بر مشکلات شهر خود دارند، به این سبب بهتر از اشخاصی که با محیط بیگانه اند می توانند تصمیم گیری کنند.

شورای اسلامی شهر از پشتوانه قانونی محکمی نیز برخوردار است که این اهمیت آنرا نشان می دهد. بنیان گذار فقید انقلاب نیز در اوان پیروزی انقلاب توجه ویژه ای به شوراها داشته و همواره بر تاسیس آن تاکید می نمودند.

اصل هفتم قانون اساسی می گوید: « طبق دستور قرآن کریم “و امرهم شوری بینه”» ، “و شاورهم فی الامر” مجلس شورای اسلامی ، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. طرز تشکیل و حدود اختیارات وظایف شوراها را این قانون معین می کند.»

بنابر این اصل که به آیاتی از قران استناد می کند شوراها تا کوچکترین کانون های زیست مردم (محلات، بخش های روستاها) پیش بینی شده و پشتوانه قانونی دارند.

در اصل یکصدم قانون اساسی نیز می خوانیم: « برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش ، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده ، بخش ، شهر یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می کند.»

در این اصل به نقش مردم در جایگاه انتخاب شونده و انتخاب کننده در امر شوراها برای تسریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی و عمرانی تاکید شده است.

همان طور که این اصل از قانون اساسی می گوید طبیعی است که خارج شدن تصمیم گیری در مورد شهرها، روستاها و محلات از حالت کلان به خرد بسیار موثر تر خواهد بود چون تصمیم گیران کلان احاطه کاملی بر مشکلات تمام شهرها و روستاها ندارند که این امر می تواند منجر به اتخاذ تصمیمات بعضا نادرست و غیر منطبق با شرایط محیط شود، بنابراین اگر تصمیم گیری در خصوص شهر، روستا و محلات به اهالی آنها سپرده شود فرآِند تصمیم گیری و اجرای آن با دقت و سرعت بیشتری انجام خواهد شد.

براین اساس اصل یکصد و سوم قانون اساسی استانداران، فرمانداران وسایر مقامات کشوری را ملزم به رعایت تصمیمات شوراها در حدود اختیارات آنها می کند. این اصل قانون اساسی به خوبی جایگاه قانونی فراتر شوراها را در مقایسه با سایر نهاد ها در زمینه های تعیین شده نشان میدهد.

بنابراین این اصول قانون اساسی صراحت دارند که شوراهای اسلامی کشور یکی از ارگان‌های تصمیم گیری و اداره امور کشورند. و اگرچه به لحاظ تصمیمات سازمانی و اداری کشور دارای وظایف خاص خود هستند ولی از نظر قانون اساسی و حق حاکمیت در طراز سایر ارکان حکومتی قرار می گیرند. و حتی دامنه حکومت آنها به اندازه ای است که مسئولین دولتی موظف به رعایت تصمیمات آنها در حدود اختیاراتشان هستند.

علاوه بر قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی نیز قوانین بسیاری را در خصوص شوراهای اسلامی تصویب کرده است که حدود وظایف و اختیارات آنرا مشخص می نماید.

شوراهای اسلامی قادرند مصوبه هایی را در زمینه های اجرایی، عمرانی، اقتصادی و فرهنگی محیط مورد نظر به تصویب برسانند و مسئول اجرای آن نیز شهرداران هستند.

از انجا که تصویب قوانینی در خصوص شهرها بر عهده شوراها می باشد طبیعی است که انتخاب مجری آن نیز توسط این نهاد انجام شود و به این خاطر است که قانون این مهم را بر عهده شوراها نهاده است.

  • لطفا در خصوص وظایف و اختیارات شوراها بیان بفرمایید:

– انتخاب شهردار برای مدت چهار سال

– بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارساییهای اجتماعی ، فرهنگی، آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحهاو پیشنهادهای اصلاحی و راه حلهای کاربردی در این زمینه‌هاجهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط.

– نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.

– برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذیربط.

– اقدام در خصوص تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تاسیس تعاونیهای تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذیربط.

– نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه‌ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.

– تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.

– نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها ، موسسات، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه ، دارایی ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری ، و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیریهای لازم بر اساس مقررات قانونی.

ارسال دیدگاه

کاربر گرامی انزلی کلاب لطفا عدد را در کادر زیر وارد کنید *

carisma

۲۵ فروردین ۱۳۹۲

اینجا انزلیست !!!

من و اداره بووووق !

در carismaaa.com بخوانید

پاسخ