varzesh-nagsh-61

اﻣﺮوزه ﻣﺰاﯾﺎی ﺗﺤﺮک و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺑﺪﻧﯽ روزﻣﺮه ﺑﺮﻛﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻓﻌﺎل، از زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ و ﺷﺎداب ﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ، ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﻛﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﮫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻨﺶ ھﺎی رواﻧﯽ و ﺑﺴﯿﺎری از بیماریها ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫﺎی ورزﺷﯽ ﻛﻪ دارای ﺿﺮﺑﻪ ھﺎی ﻣﻮزون و ھﻤﺎھﻨﮓ ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﯾﺪن و دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎرآﯾﯽ ﻣﻨﻈﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻠﺒﯽ و ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮادی ﻛﻪ فعال بودن را دوست دارند از دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری هم بعنوان ﯾﻚ ورزش و همچنین وسیله نقلیه روزمره اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ.

دوچرخه سواری و کاهش وزن

وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻢ ﮐﺮدن وزن ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ، ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ طﻮر دراز ﻣﺪت ﺟﻮاب ﺑﺪھﺪ، اﻣﺎ ورزش ﻣﻨﻈﻢ ھﻤﯿﺸﻪ ﺟﻮاب ﻣﯽ دھﺪ.

ھﺮ ﻧﻮع ورزش ﻣﻨﻈﻢ دارای ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ یکی از مزایای دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری نسبت به سایر ورزش های ممتد و دارای ضربه های منظم این است که خطر مصدومیت در آن کم است.

میزان مصرف کالری در حین دوچرخه سواری

دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری ﺳﻮزاﻧﻨﺪه ﮐﺎﻟﺮی ﻋﺎﻟﯽ ھﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﻮاﯾﺪ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد، طﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﻗﻠﺐ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ، دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری ﺣﺪاﻗﻞ ۲۰ ﻣﺎﯾﻞ (۳۲ کیلومتر ) در ھﻔﺘﻪ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻠﺒﯽ ﮐﺮوﻧﺮی را ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺼﻒ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻏﯿﺮ دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮارھﺎ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ دھﺪ.

دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ آرام ۱۲ ﻣﺎﯾﻞ در ﺳﺎﻋﺖ ( ۱۹٫۵ کیلومتر در ساعت ) در ﺟﺎده ای ﺻﺎف ۴۵۰ ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮی در ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

افزایش متابولیسم با دوچرخه سواری

ھﻤﭽﻨﯿﻦ دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎن را ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ھﺎ ﭘﺲ از آن ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد، در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺪن ﺗﺎن ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ورزش ھﻢ ﺑﻪ ﺳﻮزاﻧﺪن ﮐﺎﻟﺮی ھﺎ اداﻣﻪ ﻣﯽ دھﺪ.

دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ آﺋﺮوﺑﯿﮏ ﯾﺎ ھﻮازی (ﺑﺠﺰ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ از ﺷﯿﺒﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ روﯾﺪ) اﺳﺖ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮای رﯾﻪ ھﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای ارﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺪن ﻣﻨﺒﺴﻂ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، و ﻗﻠﺐ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ اﮐﺴﯿﮋن ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺪن ﺿﺮﺑﺎن ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.

ﻗﻠﺐ و رﯾﻪ ھﺎﯾﯽ ﻗﻮی اﺳﺎس ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

کدام ماهیچه ها با دوچرخه سواری تقویت می شوند.

ﺣﺘﯽ ﺑﺎ تنهاﭼﻨﺪ ﻣﺎﯾﻞ دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری، ﻣﺎھﯿﭽﻪ ھﺎﯾﺘﺎن از ﻓﻮاﯾﺪ آن ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻋﻀﻼت اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻋﻀﻼت ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی ران ، ﻋﻀﻼت پشت ران و ﻋﻀﻼت ﺳﺎق ﭘﺎ ھﺴﺘﻨﺪ. اما بطور غیر مستقیم تمامی عضلات بالا تنه نیز بخاطر ایجاد تمرکز ممتد(همچون ورزش پیلاتس) مورد تقویت قرار میگرند. علاوه بر عضلات ذکر شده دوچرخه سواری سبب تقویت مهمترین عضله بدن یعنی قلب می شود.

تاثیر دوچرخه سواری در روحیه فرد و کاهش استرس و بهبود شرایط روحی

اﻧﺠﺎم ورزش ﻣﻮادی ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ اﻧﺪروﻓﯿﻦ ھﺎ را ﺑﻪ داﺧﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن رھﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺣﺲ رﺿﺎﯾﺖ و ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ را در شما اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﮐﺎھﺶ اﺳﺘﺮس و فشار های عصبی ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻪ طﻮر طﺒﯿﻌﯽ اﮔﺮ در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻄﺒﻮع و دﻟﭙﺴﻨﺪ دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری ﮐﻨﯿﺪ ﺳﻄﺢ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ھﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

تقویت سیستم قلب و عروق

دوچرخه سواری یک تمرین و ورزش هوازی است که به استقامت قلب و عروق کمک می کند. بیشتر فعالیتهای ورزشی که دارای ضربه های موزون و هماهنگ هستند مانند دویدن و دوچرخه سواری، می توانند منجر به کارآیی منظم سیستم قلبی و تنفسی شوند.

طبق گفته بنیاد قلب بریتانیا ، دوچرخه سواری حداقل ۲۰ مایل در هفته خطر ابتلا به بیماری قلبی کرونری را به کمتر از نصف در مقایسه با غیر دوچرخه سوارها کاهش می دهد.

و اما فواید استفاده دوچرخه بعنوان وسیله نقلیه روزمره

دوچرخه سواری یکی از ورزش هایی است که دسترسی به آن آسان بوده و میتواند بعنوان ورزشی ناخودآگاه و دائمی جایگزین مناسبی برای استفاده ممتد از خودرو باشد.

مخصوصاً در شهرهایی همچون بندرانزلی با وجود فرهنگ بالای اجتماعی و مسطح بودن شهر و چشم انداز های اصیل و زیبا یکی از وسایل نقلیه و ورزش های بومی بشمار رفته و با اطمینان میتوان گفت حداقل در ۹۵درصد از منازل این شهر این وسیله نقلیه دوستدار محیط زیست وجود دارد.
با استفاده از دوچرخه در چنین شهرهایی به آسانی میتوان موجب کاهش آلودگی های محیط زیستی همچون آلودگی های صوتی، بصری و هوا گردید و یکی از عوامل صرفه جویی در مصرف سوخت و مهمتر از خیلی موارد دیگر صرفه جویی در هزینه های روزمره را تقویت نمود.

در جمع بندی تمامی این فواید میتوان به نتیجه ای همچون ویژگی خاص توسعه دوچرخه سواری در شهرها بعنوان عاملی برای پیشگیری از ناهنجار های اجتماعی و امور درمانی اشاره نمود که این ویژگی هزینه های هنگفت و چشمگیری از دوش بودجه بخش های مختلف مدیریت شهری را به حداقل میرساند.

با امید توسعه سالم و غنی زیستی در شهر و استان و میهن سبزمان ایران

نویسنده و گردآورنده مقاله: آلن پطروسیان

ارسال دیدگاه

کاربر گرامی انزلی کلاب لطفا عدد را در کادر زیر وارد کنید *

محمد صادق

۱۲ تیر ۱۳۹۴

جناب پطروسیان عزیز،
از مطلب مفید و مختصرتون درباره دوچرخه سواری استفاده کردیم.

به امید روزی که استفاده از دوچرخه در انزلی توسعه پیدا کنه و نماد ورزش همگانی انزلی بشه. امیدواریم طرح شما درباره ایستگاه‌های دوچرخه هم در انزلی اجرایی بشه.

پاسخ

علیرضا اسدی

۱۲ تیر ۱۳۹۴

متاسفانه در چند سال اخیر موتور سیکلت جای دوچرخه را گرفته است که هم آلودگی صوتی و آلودگی هوا را در پی دارد هم خطر جانی آن به مراتب بیشتر است در چند دهه قبل ایستگاههای اجاره دوچرخه وجود داشت که می توان در انزلی این مورد را مجددا احیا نمود

پاسخ

صیاد.چ

۱۲ تیر ۱۳۹۴

مالک مدنظر آقایون انتخاب شد مبارک آقایون باشه.
هیچ تغییری در ساختار باشگاه به وجود نیومده و نمیاد و حتی افراد سابق از جمله مدیر رسانه ای سابق ) ا.ع( به خاطر اینکه رفیق همین آقایون هستند دوباره برگشتن سرکار
آقای نماینده شهر و ریس شورا باز چرا ا.ع؟؟؟؟
.در نیم فصل خواهید دید بهشتی تیمو رو به خاطر کاندیدای نمایندگی در خلخال ول میکنه و به تبع اون علی دایی هم میره.
خدا بخیر کنه

پاسخ

قایقران ملی پاسخ در تاريخ تیر ۱۲ام, ۱۳۹۴ ۱۲:۱۱:

ممنون از مطالب مفیدی که از دوچرخه سواری در اختیارمون قرار دادین.
امیدوارم از افراد شایسته ای مثل شما در این شهر به درستی استفاده بشه و دوچرخه هم بعنوان وسیله نقلیه سالم و ورزشی مفید مورد توجه قرار بگیره.

قایقران ملی پوش

مجتبی

۱۲ تیر ۱۳۹۴

دوست خوب و عزیزم جناب آقای صیاد چ مطلب شما را خواندم باید عرض کنم انصافا در زمان

مدیریت جناب آقای دیده بان بخش رسانه ای باشگاه ملوان واقعا ضعیف عمل کرد و اگر جانب انصاف را رعایت کنیم باید عرض کنم در حال حاضر بخش رسانه ای باشگاه ملوان بسیار پویا تر و جذاب تر فعالیت می کند.

من شخصا خودم با آقای نویدی در ارتباط هستم و از فعالیت های بچه ها اطلاعات کافی دارم .

قصد جبهه گیری در مورد شخص خاصی ندارم اما هدف در باشگاه ملوان باید کار خالصانه باشد که خدا را شکر فعلا دوستان رضایت هواداران را جلب کرده اند

این که چه کسی در کدام بخش فعالیت می کند مهم نیست بلکه صحیح کار کردن برای نام مقدس ملوان مهم است.

و این یکی از دلایلی است که هم شما و هم من این سایت را برای ابراز نظراتمان انتخاب کرده ایم

با تشکر از همه

پاسخ

صیاد پاسخ در تاريخ تیر ۱۲ام, ۱۳۹۴ ۱۳:۰۷:

… کارشو بلد بود اما همین امثال … نمی ذاشتن ایشون کارشو انجام بده. بله هدف همه موفقیت ملوان اما امثال .. ها اگر در ملوان باشند موفقیتش رو می خواهند اما اگر نباشند تلاش می کنند تا مانع راه افراد بشند تا دوباره خودشون برگردن و الان هم همینطوره.

صیاد پاسخ در تاريخ تیر ۱۲ام, ۱۳۹۴ ۱۳:۱۲:

ثانیا شما نوشتی: خدا را شکر فعلا دوستان رضایت هواداران را جلب کرده اند
کدوم رضایت؟ آقای … در برخورد با هواداران فهیم و حتی شنیدم رسانه ها یکسویه و مغرضانه عمل میکنه.
البته این تنها مختصص به ایشان نیست. کل افراد باشگاه به جز یکی دونفر باید تغییر می کردند اما باز همون ساختار و باز همون افراد رانده شده دوباره برگشتند به سمت قبلی.

صیاد پاسخ در تاريخ تیر ۱۲ام, ۱۳۹۴ ۱۳:۱۵:

ثالثا چرا انصافو رعایت نمی کنید؟ زمانی که … مدیر رسانه ای بود مدام مصاحبه های حاشیه ای محجوبو می شنیدیم که به تیم ضربه می زد اما یکی از بزرگترین کارهای… این بود که جلوی مصاحبه های بیخودی محجوبو رو برای مدتی هم که شده گرفت و این خیلی به تیم کمک کرد. چون بچه ها آرامش روانی می خواستند

صیاد پاسخ در تاريخ تیر ۱۲ام, ۱۳۹۴ ۱۳:۲۵:

رابعا شنیدیم که سایت مثلا رسمی باشگاه پسوردش در اختیار … بوده و هست و اخبار و از همون موقع تا الان خودش وارد می کرده نه …و حتی کارمندان باشگاه از اخبار درج شده بی اطلاع بودند که کی وارد می کرده. حتی یکبار … یکبار اعلام کرد این سایت رسمیت نداره و بزودی سایت رسمی اعلام خواهد شد.
سایت رسمی باشگاه بهتره اسمشو می ذاشت اف سی… دات کام نه سایت باشگاه ملوان. کما اینکه الان هم هکین طوره.
از انزلی کلاب درخواست داریم اگر واقعا بیطرفه و جانب… رو نداره این چهار پاسخ به آقای مجتبی را رو درج کنه

پیشکسوت

۱۲ تیر ۱۳۹۴

اینهمه فعالیت خوبی که پطروسیان برای ورزش دوچرخه سواری انزلی داشت چی شد یهویی؟!!!!
یادمه حتی مورد توجه شدید تلویزیون و مدیران استانی و حتی کشوری هم قرارگرفته بود کاراش! شما بگین تا حالا کدوم ورزش آموزشگاهی انزلی تونسته گزارش به اون کاملی بخاطر اینکه تاکید به اهمیت ورزش اصولی از سنین پایه و استفاده از استعدادهای زبانزد ورزشی انزلی داشته اینجوری توی شبکه باران و برنامهء با ورزش بعنوان یک شبکه که همه میدونیم جناح مخالف انزلیه حضور داشته باشه ؟
اینکه مسابقات آموزشگاهیش انقدر انعکاس خوب داشته، به راحتی میشد انعکاس قویتر مسابقات بزرگترشو توی این شهر پیش بینی کرد!
حالا که شنیدیم از هیات انزلی استعفاء داده پطروسیان!!! ، واقعا قبول کردن استعفاشو ؟!!!!
رییس هیئت کیه الان؟ حتماً از این رییسا که فقط اسم ریاستو به دوش میکشه و اومده یه ورزش دیگرو توی زادگاهمون نابود کنه!!!

کی جوابگو این موضوعه توی این شهر؟!!!!

پاسخ

رامین

۱۲ تیر ۱۳۹۴

من هم با دوست عزیزم مجتبی هم عقیده هستم

جناب آقای… و دوستان در باشگاه ملوان عملکرد بسیار خوبی دارند

و نسبت به عملکرد اقای … و دوستانش خیلی بهتر است

به نظر من هم باید به عملکرد گروه فعلی نمره مثبت داد

برای هواداران مهم ملوان است

نباید شخص گرا بود در حال حاضر سایت باشگاه به روز شده و هواداران راضی هستند

از جناب … هم کمال تشکر را داریم که اخبار ملوان را به روز در اختیار هواداران قرار میدهند

پاسخ

صیاد پاسخ در تاريخ تیر ۱۲ام, ۱۳۹۴ ۱۵:۴۳:

معلومه که شما هم بله. رفیق …هستید. همین … نمیذاشت سایت باشگاه به روز باشه چون همه چی سایت دست خودش بود نه بنده خدا …

کامی

۱۲ تیر ۱۳۹۴

دوست عزیز جناب آقای صیاد معلومه که شما به دنبال اهداف دیگری میگردید

و انگار هدف شما با هدف کاربران سایت ما مخالف میباشه

ما میگیم هدف همه ما ملوانه و باید کار درست و به موقع انجام بشه.

حالا شما دنبال چی میگردید و چه هدفی رو دنبال میکنید برای کاربران سایت ما مبهمه

ولی من هم از عملکرد کنونی سایت و دوستان اعلام رضایتمندی دارم

جناب آقای صیاد امروز عصر ارتباطاتاته

حتی بچه های کوچیک هم میفهمند کدوم سایت خوب کار میکنه و کدوم سایت خوب کار نمیکنه

اگه قصد دارید با واقعیتها بجنگید سایتهای دیگه ای هستند که همواره سنگ ملوان را به سینه میزنند ولی …….

ازمسئولین سایت به دلیل پوشش اخبار ملوان ممنونم و از کاربران محترم سایت خواهشمندم همیشه عاشق ملوان وملوانیهای راستین باشید

زنده باد ملوان و زنده باد هواداران واقعی ملوان

زنده باد انزلی کلاب و زنده باد رسانه سالم

پاسخ

مجتبی

۱۲ تیر ۱۳۹۴

دوست عزیزم جناب آقای صیاد نمی دونم چرا از جواب بسیار ساده و اعلام رضایتم از اخبار ملوان اینگونه آشفته شدید

من اصلا منظور خاصی نداشتم و به عنوان یکی از کاربران سایت انزلی کلاب فقط نظرم رو گفتم

و عرض کردم چون با مدیریت سایت جناب نویدی در ارتباط هستم واقف بر فعالیت گروه حاضر هستم.

باور کنید نمی دونستم که اظهار نظر من تا این اندازه باعث تکدر شما خواهد شد.

یکبار دیگه عرض میکنم برای ما فقط نام مقدس ملوان مهمه و اسامی و اشخاص میایند و میروند و ما هم هیچ نظری در مورد اشخاص نداریم فقط میگیم ملوان رو دوست داریم.

من فقط تشکر خشک و خالی کردم ولی نمیدونم شما به چه دلیل این همه عصبی شدید؟

پاسخ

صیاد

۱۲ تیر ۱۳۹۴

اصلاجیه
هدف فقط اعتلای نام بزرگ ملوانه و بس. اولا تا حالا نشنیدیم و ندیدیم کسی به اسم کامی مسئول سایت انزلی کلاب باشه.
ثانیا وقتی کسانی که امتحانشو مثل مثل مدیر رسانه ای سابق پس دادن چرا باید برگردن ؟ مشخصه که وابسته *** هستن. گویا متوجه نشدید همین آقا مانع اصلی به روز رسانی سایت رسمی بودن . اگر این آقا مانع نبودن که به قول شما کار درست انجام می شد. پس الکی حمایت خودتون رو اعلام نکنید. هدف انزلی کلاب هم باید اعتلای نام ملوان باشه ولی گویا چون دیدن همین آقا دوباره برگشته رفقاتشونو از سر گرفتن. مگه م. د رفیق نبود که حالا دوباره چسبیدید به ا.ع؟
حالا اینکه چرا متوجه نیستید معلوم نیست.
باشگاه ملوان جای افراد وابسته مثل ا.ع نباید باشه بلکه جای عاشقان واقعی باشه.
ایران ملوان
دیگر خود دانید

پاسخ

Shahin

شاهین پاسخ در تاريخ تیر ۱۲ام, ۱۳۹۴ ۲۰:۴۶:

سلام جناب صیاد، نکاتی رو لازم دونستم متذکر بشم که کمی روشن تر به مسائل بنگرید:
۱٫ سایت رسمی باشگاه صورت کاملا رایگان توسط سایت انزلی کلاب از دوران آقای درودگر طراحی گردیده و طی سه دوره مدیریت برای نخستین بار باعث شدیم تا با هر تغییراتی سایت رسمی باشگاه تغییر نکنه، اتفاقی که از دیرباز رخ میداد و تابحال چندین بار دامین باشگاه با هر تغییری از دست میرفت پس انزلی کلاب بزرگترین خدمت رو در سالهای پر تغییر اخیر در حفظ سایت رسمی باشگاه به ملوان کرده.
۲٫ پس از رسانه ای شدن استعفای سیروس محجوب مسئولین خواستار باز پس گرفتن سایت شدن و ما فقط سایت رو تحویل دادیم و اینکه چه کسی سایت رو به روز میکنه و … به ما ارتباطی نداره و بهتره در کلامتون تجدید نظر کنین .
۳٫ در دوره جدید ما خدمات رایگانمون رو ادامه میدیم و تا وقتی که باشگاه ملوان واقعا به ثبات برسه ما تلاشمون رو برای حفظ دامین باشگاه صورت خواهیم داد. امیدوارم سوالاتتون پاسخ داده شده باشه.

صیاد پاسخ در تاريخ تیر ۱۳ام, ۱۳۹۴ ۱۹:۴۸:

آقا شاهین به شما و مجموعه انزلی کلاب نه تنها بی احترامی نشده بلکه از زحمات شما هم تشکر داریم. مسئله ای که بنده مطرح کردم درباره مجموعه باشگاه و مدیر رسانه ای قبلب که دوباره گویا شده مدیر رسانه ای جدید شده هست. صحبت سر اینه که افرادذی که امتحانشو پس دادن چرا باید دوباره روی کار باشند. مگه باشگاه ملوان از همین افراد از جمله در بروز رسانی سایت کم ضربه خورده؟ وگرنه انزلی کلاب همیشه به عنوان حامی ملوان عکس و مطلب می نویسه و حتی نقد منصفانه می کنه. صحبت سر این اینه که افراد ملوان دوست واقعی در باشگاه حضور داشته بشند از آبدارچی بگیرید تا مدیرعامل.

پیشکسوت

۱۲ تیر ۱۳۹۴

مقاله راجعبه دوچرخه سواری شهرمونه و قراره دیدگاه در این مورد بزاریم اما صحبت به جای دیگه کشید!

منم یک قدیمی ورزش این شهرم و قلبم واسه ملوانمون میتپه، اما انقدر هممون چسبیدیم به فوتبال که ورزش های بومی دیگه از شهرمونو فراموش کردیم و اصلا دغدغه هاشونو نمی بینیم!
آیا میدونستید که انزلی از سالیان دراز رقیب سرسختی بری دوچرخه سواری کل ایران بوده؟!
حسن طورچی از افتخارات کشوری و بین المللی ماست، پطروسیان مدیر سابق تاپ ترین تیم دوچرخه سواری آسیاست و الان توی ایران ایرانه و انزلی و ما ازش بهره نمی بریم!!!!
این بزرگانو در کنار داریم اما مدیران بیکاره بجای این بزرگان با پست و مقام های رییس هیئتی خودشون دارن تنبلی و بیکاری در ورزش شهرمون توسعه میدن!!
اما ما هممون چسبیدیم به یک ملوان و از دیگر استعدادهایی که توی شهرمون راجعبه دوچرخه سواری و رشته های بومی دیگمون هست استفاده نمیکنیم!!!!!

پاسخ

پیشکسوت

۱۲ تیر ۱۳۹۴

از همشهریا ممنون میشم کمی هم راجعبه دوچرخه سواری که همه میدونیم چقدر برا شهرمون اهمیت داره اظهار نظری داشته باشین

پاسخ

کامی

۱۲ تیر ۱۳۹۴

آقای صیاد من جزو مدیران سایت نیستم

من فقط یکی از کاربران سایت انزلی کلاب هستم

باور کن من حتی استادیوم هم نمیام و هیچ رقاقت فوتبالی با کسی ندارم

من فقط ابراز عقیده کردم

من از فوتبالی ها فقط با بچه های انزلی کلاب در ارتباط هستم

و فکر میکنم شما امروز از بابت چیزی عصبی هستید

من نظر همه کاربر ها مخصوصا آقای شاهین رو خوندم

من فکر میکنم یا واقعا شما برداشتتون از اظهار نظر دوستان اشتباه بوده یا اینکه با هدف به هم زدن نظم و روح و روان کاربران انزلی کلاب وارد این سایت شدید

اگر واقعا با کسی کینه یا عداوتی دارید بفرمایید به همان شخص مراجعه کنید.

اگر دنبال واقعیت و شنیدن نظرات بی کینه هستید پس محترمانه برخورد کنید.

به هر حال سایت انزلی کلاب و دوستان در حال پوشش دادن واقعیتها هستند

و من فکر نمیکنم این واقعیت نیازمند کینه توزی و دعوا باشد

من اخبار ملوان رو از همین سایت انزلی کلاب دنبال میکنم

اما همانطوری که دوستان دیگر عنوان نمودند انگار شما به دنبال اهداف دیگری میگردیدکه پیشنهاد میکنم به سایت های دیگر مراجعه کنید

اینجا انزلی کلاب مکان آرامش هوادران واقعی ملوان است.

ضمنااگر ناراحت و عصبانی نمیشید پیشنهاد میدم تلفنی با مدیران سایت ارتباط برقرار کنید تا میزان آگاهی شما افزایش یابد

زنده باد ملوان و ملوانی عاشق

پاسخ

آلن پطروسیان

۱۲ تیر ۱۳۹۴

با سلام و تشکر از سایت انزلی کلاب که دوچرخه را فقط بعنوان یک وسیلهء ورزشی نمیشناسد ، بلکه به آن حتی بعنوان یک راه حل هم نگاه میکند و هر آنچه که با رعایت اصول فنی و ایمنی مربوط به آن باشد حمایت مینماید.
.
راه حلی که اتفاقا مدتیست در جلسات مدیریت شهری انزلی نیز مورد توجه خوبی قرار گرفته است.
امیدوارم در اجرایی شدن آن نیز همان توجهات به قوت خود باقی بماند.
.
از عزیزانی همچون آقای اسدی که همیشه به ما محبت داشته، آقای محمد صادق، قایقران ملی و پیشکسوت ورزشی گرانقدر در خصوص اعلام نقطه نظرات و بذل محبت های خود کمال سپاس را دارم.
.
و از محضر پیشکسوت گرانقدر ضمن عذرخواهی فراوان تقاضا مینمایم، بدون مورد هدف قراردادن هر شخصی به دغدغه های مدیریتی این ورزش پرداخته و حتی پیگیر حقوق ورزشکاران لایق، شهروندان عاشق این رشته و استعداد های موجود رشتهء فوق در این شهر باشید.
.
آقای حسین صیاد بعنوان رییس هیئت دوچرخه سواری بندرانزلی به نوبهء خود زحمات فراوانی برای این رشته کشیده اند.
اما اگر بیش از این انتظار شماست لطفاً کسی را محکوم نکنید و فقط به دنبال ایجاد راه حل های فنی باشید و حتی ارائهء همفکری اصولی و همکاری دوستانه با ایشان و مسئولین ورزش شهر داشته باشید.
( البته این جسارت تقاضامندانه را به این دلیل عرض نمودم، چون احساس کردم از دلسوزان ورزش دوچرخه سواری شهر مستعد بندانزلی هستید)
.
ضمناً امید موفقیت های روزافزون برای تیم محبوب ملوان را دارم

پاسخ

علیرضا اسدی

علیرضا اسدی پاسخ در تاريخ تیر ۱۳ام, ۱۳۹۴ ۱۷:۵۰:

جناب پطروسیان عزیز با سلام
این شهر زحمات شما را به چشم دیده است شما به مدارس رفتید و جایزه مسابقه دوچرخه سواری را با دستان خودتان به آنها اهدا کردید محبتهای بی دریغ شما در ایجاد روحیه ورزشکاری و پهلوانی فراموش شدنی نیست
پاینده و پیروز باشید

شبکه استانی چکه(ناودان سابق)

۱۲ تیر ۱۳۹۴

امیدوارم مسئولین بخصوص شهرداری با طرح های جناب پطروسیان موافقت کنن و حمایت لازم رو لز ایشون داشته باشن
حتما آلن پطروسیان های دیگه ای توی این شهر هستن ک ذهن خلاق و ایده های نو دارن
وجود دو ایستگاه کرایه دوچرخه حدفاصل میدان امام خمینی تا چهار راه آخر خط
یا دو ایستگاه در ابتدا و انتهای بلوار،قطعا مورد استقبال عموم مردم قرار میگیره و شاید بتونه از حجم ترافیک شهری کم کنه
جناب شهردار لطفا حمایت کنید

پاسخ

پیشکسوت

۱۲ تیر ۱۳۹۴

((( جناب آقای شهردار )))
ممنون میشیم پاسخی به این درخواست داشته باشید!
دیگه یکی از بهترین متخصصین و مجریان کشوری در رابطه با این موضوع هم که توی این شهره و انگاری خودشم به شما راجعبه این پروژه پیشنهاداتی ارائه کرده..
دیگه چه فرصتی بهتر از این – آقا بسم الله

پاسخ

نعیم

نعیم

۱۲ تیر ۱۳۹۴

همین الانم انزلی یه جورایی شهر دوچرخه است. یادم می یاد یکی از اساتید خانوم دانشگاهمون می گفت که از انزلی خیلی خوشم میاد.چون فقط تو انزلی دیدم که خانومها خیلی راحت و با امنیت دوچرخه سواری می کنند

پاسخ