کد نمایش آب و هوا

کد نمایش آب و هوا

۲-۲-۱ دمای هوا :

میانگین سالانه دمای هوا در بندر انزلی ۲/۱۶ درجه سانتی‌گراد است.
میانگین حداکثر سالانه دمای هوا ۱۹٫۲ و میانگین حداقل سالانه آن ۱۳٫۲ درجه می‌باشد. اختلاف حداکثر و حداقل دمای سالانه ۵٫۱ درجه است.
میانگین دما در سردترین ماه یعنی فوریه ۷ درجه و در گرمترین ماه یعنی ژوئیه ۲۶ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.
میانگین دمای فصلی در بهار ۱۸٫۵درجه، در تابستان ۲۴٫۷ ، در پاییز ۱۳٫۸ و در زمستان ۷٫۷ درجه می‌باشد.
حداقل دمای گزارش شده ۱۱- درجه در ۱۱ فوریه ۱۹۷۲ و حداکثر دمای گزارش شده ۳۷ درجه در ۲۶ ژوئیه ۱۹۷۱ و ۲ اکتبر ۱۹۸۹ می باشد.
نمودار ۲-۲-۱ میانگین دمای ماهانه انزلی طی دوره آماری ( ۲۰۰۵ – ۱۹۵۵ ) و نمودار ۲-۲-۲ میانگین دمای فصلی و نمودار ۲-۲-۳ روند تغییرات سالانه دمای انزلی را طی همان سال‌ها به نمایش می‌گذارد.

۲-۲-۲ رطوبت نسبی هوا :

میانگین سالانه رطوبت نسبی هوا در بندر انزلی۸۴ درصد می‌باشد. میانگین رطوبت نسبی در زمستان ۸۶٫۷ درصد ، در بهار ۸۲٫۷ ، در تابستان ۸۰ و در پاییز ۸۶٫۷ درصد می‌باشد.
مرطوب‌ترین ماه در بندرانزلی ماه مارس با ۸۸ درصد و خشک‌ترین ماه آن ژوئیه با ۷۶ درصد رطوبت نسبی است، با اختلاف رطوبت ۱۲درصد .
نمودار ۲-۲-۴ میانگین ماهانه رطوبت نسبی انزلی طی دوره آماری مورد مطالعه و نمودار ۲-۲-۵ میانگین فصلی رطوبت نسبی و نمودار ۲-۲-۶ روند تغییرات سالانه رطوبت نسبی انزلی را به نمایش می‌گذارد.

۲-۲-۳ بارندگی :

میانگین سالانه بارندگی در بندر انزلی ۱۸۵۳٫۵ میلیمتر می‌باشد.
کم‌باران‌ترین سال طی ۵۰ سال اخیر در انزلی سال ۱۹۷۱ با ۱۱۵۶٫۲ میلیمتر و پرباران‌ترین سال طی این مدت سال ۱۹۵۷ با ۳۰۲۰٫۲ میلیمتر بارندگی می‌باشد.
میانگین بارندگی فصلی این شهر در فصل بهار ۱۶۰٫۹ ، در تابستان ۴۳۴٫۳ ، در پاییز ۸۵۲٫۶ و در زمستان ۴۰۵٫۷ میلیمتر است. لذا فصل پاییز پرباران‌ترین و فصل بهارکم‌باران‌ترین فصول این شهر را تشکیل می‌دهند. پرباران‌ترین ماه در بندر انزلی اکتبر با میانگین ماهانه ۳۳۲ میلیمتر و کم‌باران‌ترین ماه آن ژوئیه با ۴۶٫۲ میلیمتر بارش می‌باشد.
تعداد روزهای بارندگی در بندر انزلی ۱۴۸ روز می‌باشد. ماه مارس با میانگین ۱۵٫۵ روز بارندگی بیشترین تعداد روز و ماه ژوئیه با میانگین ۶ روز بارندگی کمترین تعداد روزهای بارانی را طی سال دارا می‌باشند.
حداکثر بارندگی در۲۴ ساعت در بندر انزلی به میزان۳۵۳ میلیمتر در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۱۹۶۲ ثبت شده‌است.
نمودار ۲-۲-۷ میانگین ماهانه بارندگی انزلی طی دوره آماری مورد مطالعه و نمودار ۲-۲-۸ میانگین فصلی بارندگی و نمودار ۲-۲-۹ روند تغییرات سالانه بارندگی و نمودار ۲-۲-۱۰ میانگین ماهانه تعداد روزهای بارانی و نمودار ۲-۲-۱۱ روند تغییرات سالانه تعداد روزهای بارانی و نمودار ۲-۲-۱۲ حداکثر بارندگی ۲۴ ساعته هر ماه را طی دوره آماری مورد مطالعه نشان می‌دهد.

۲-۲-۴ ابرناکی :

در بندر انزلی از ۳۶۵ روز سال به طور میانگین ۱۶۲ روز تمام ابری ، ۹۹ روز نیمه‌ابری و ۱۰۴ روز صاف می‌باشد. ابرناکی در انزلی در ماه‌های سرد سال مانند‌ مارس بیشترین و در ماه‌های ژوئن و ژوئیه کمترین مقدار را دارا می‌باشد.
نمودار ۲-۲-۱۳ میانگین ماهانه تعداد روزهای صاف انزلی و نمودار ۲-۲-۱۴ میانگین ماهانه تعداد روزهای نیمه‌ابری و نمودار ۲-۲-۱۵ از آن روزهای تمام‌ابری آن را نشان می‌دهد.

۲-۲-۵ تعداد روزهای یخبندان :

در بندر انزلی به سبب تاثیر پذیری مستقیم از دریای خزر ، تعداد روزهای یخبندان در سال به مراتب کمتر از رشت است. تعداد روزهای یخبندان این شهر به طور میانگین ۷ روز در سال است که در چهار ماه ژانویه ، فوریه ، مارس و دسامبر اتفاق می‌افتد و بیشترین روزهای یخبندان آن در ماه‌های فوریه ( ۳ روز ) و سپس ژانویه رخ می دهد.
نمودار ۲-۲-۱۶ میانگین ماهانه تعداد روزهای یخبندان انزلی و نمودار ۲-۲-۱۷ روند تغییرات سالانه تعداد روزهای یخبندان آن را نشان می‌دهد.

۲-۲-۶ ساعات آفتابی :

مجموع ساعات آفتابی سالانه در بندر انزلی ۱۷۹۷ ساعت می‌باشد. این مقدار از کمترین ساعات آفتابی که حدود ۹۰ ساعت در ماه دسامبر و بیشترین آن که حدود ۲۵۷ ساعت در ماه ژوئیه می‌باشد متغیر است.
نمودار ۲-۲-۱۸ میانگین ماهانه تعداد ساعات آفتابی انزلی و نمودار ۲-۲-۱۹ روند تغییرات سالانه تعداد ساعات آفتابی آن را به نمایش می‌گذارد.

۲-۲-۷ فشار هوا :

میانگین فشار هوای QFE ایستگاه انزلی ۱۰۱۹٫۳ هکتوپاسکال می‌باشد. این مقدار از کمترین فشار که حدود ۱۰۱۲ هکتوپاسکال در ماه ژوئیه و بیشترین آن که حدود ۱۰۲۴ هکتوپاسکال در ماه دسامبر می‌باشد متغیر است.
حداقل فشار QFE ثبت شده طی دوره آماری مورد مطالعه ۹۹۴٫۸ هکتوپاسکال در ۲۹ ژوئن ۱۹۹۵ و حداکثر آن ۱۰۴۹٫۲ هکتوپاسکال در ۱۶ مارس ۱۹۹۰ می‌باشد.
نمودار ۲-۲-۲۰ میانگین ماهانه فشار هوای ایستگاه QFE انزلی و نمودار ۲-۲-۲۱ روند تغییرات سالانه فشار هوای ایستگاه انزلی را نشان می‌دهد.

۲-۲-۸ سمت و سرعت باد :

میانگین سرعت باد سالانه در بندر انزلی ۳٫۹ گره یا ۲٫۲ متر بر ثانیه می‌باشد. کمترین سرعت باد حدود ۳٫۴ گره یا ۱٫۹ متر بر ثانیه در آوریل و ۳٫۵ گره در ژوئیه و بیشترین آن حدود ۴٫۳ گره یا ۲٫۴ متر بر ثانیه در ژانویه و نوامبر می‌باشد.
تندترین باد ثبت شده طی دوره آماری ۵۸ گره یا ۳۲٫۲ متر بر ثانیه در ۳۰ اکتبر ۱۹۵۲ از جهت شمالی ( ۳۶۰ درجه ) بوده است.
جهت باد غالب انزلی در ماههای مه ، ژوئن ، ژوئیه و اوت ۴۵ درجه ( شمال شرقی ) ، در ماههای مارس ، آوریل ، سپتامبر و اکتبر ۳۶۰ درجه ( شمالی ) و در ماههای ژانویه ، فوریه و نوامبر ۳۱۵ درجه ( شمال غربی ) و در ماه دسامبر ۲۷۰ درجه ( غربی ) می‌باشد.
نمودار ۲-۲-۲۲ میانگین ماهانه سرعت باد در انزلی و نمودار ۲-۲-۲۳ روند تغییرات سالانه سرعت باد میانگین و نمودار ۲-۲-۲۴ میانگین فصلی باد آرام آن را نشان می‌دهد.

۲-۲-۹ عناصر دریایی اندازه‌گیری شده در ایستگاه ساحلی بندر انزلی :

ایستگاه هواشناسی بندر انزلی علاوه بر عناصر جوی، وظیفه اندازه‌گیری برخی عناصر دریایی نظیر دما، شوری ، PH ، ارتفاع و پریود موج را رأس ساعات ۰۶ UTC و ۱۲ برعهده دارد.
این اندازه‌گیری‌ها از ابتدای سال ۱۳۸۴ به طور منظم و مرتب انجام پذیرفت و سری داده‌های عناصر فوق به طور روزانه در بایگانی مرکز هواشناسی دریایی بندر انزلی موجود می‌باشد.
حداکثر دمای آب اندازه‌گیری شده در ساعت ‌ ۰۶ از فروردین ۸۴ تا پایان آبان ۸۶ ، ۳۱ درجه در تاریخ ۱۹ مردادماه ۸۵ بوده و حداقل دمای آب در این مدت، ۳٫۶ درجه در تاریخ ۹ دی ماه ۸۵ می‌باشد.
میانگین شوری آب در انزلی حدود ۱۱ می‌باشد. میزان شوری در فوریه به حداقل می‌رسد و در حدود ۹٫۸ می‌شود. این میزان در ماه ژوئن به حداکثر خود یعنی حدود ۱۲٫۴ خواهد‌رسید.
کمترین شوری ماهانه مشاهده شده طی سه سال اندازه‌گیری، ۹٫۰۲ در سپتامبر ۸۶ و بیشترین شوری مربوط به ژوئیه ۸۴ و به مقدار ۱۵٫۶ می‌باشد.
میانگین PH آب در انزلی حدود ۸٫۳ می‌باشد. میزان PH در ژانویه به حداقل می‌رسد و در حدود ۸٫۱۶ می‌شود. این میزان در ماه ژوئن به حداکثر خود یعنی حدود ۸٫۴۵ خواهد‌رسید.
کمترین PH ماهانه مشاهده شده طی سه سال اندازه‌گیری، ۷٫۸ در نوامبر ۸۶ و بیشترین آن مربوط به سپتامبر ۸۴ و به مقدار ۸٫۵۷ می‌باشد.
بیشترین ارتفاع موج ثبت شده از طریق اشل ارتفاع سنج ایستگاه هواشناسی انزلی ۲۰۰ سانتی‌متر می‌باشد.

در ادامه نمودارهای آماری طی دوره زمانی (۱۹۵۵-۲۰۰۵) ارائه میگردد : 

منبع: سازمان هواشناسی استان گیلان_ بندر انزلی

ارسال دیدگاه

کاربر گرامی انزلی کلاب لطفا عدد را در کادر زیر وارد کنید *

سُهیلا صفوی زاده

۴ آذر ۱۳۹۱

از اطّلاعاتِ مفید و با ارزش تان خیلی ممنون و سپاسگذارم.
سهیلا از استکهلم

پاسخ

صدف

۴ آذر ۱۳۹۱

azaton mamnoonam az babate hameye etelaaat :-* :-* :-* :-* :inlove: :inlove:

پاسخ

Shahin

Shahin پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲ام, ۱۳۹۲ ۱۵:۵۳:

وظیفه بود، خوشحالیم که مورد توجه واقع گردید.

حسام

۴ آذر ۱۳۹۱

واقعا عالی بود با سپاس و تشکر فراوان از این همه اهمیت و دقتی که به خرج دادین

پاسخ